Sökning: "Anna Sturesson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Anna Sturesson.

 1. 1. ”… sen är det över” - En studie av elevers perspektiv på muntlighet i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sofie Frienholt; Anna Sturesson; [2017]
  Nyckelord :dialog; flerstämmighet; helklassamtal; lyssnande; metaspråk; muntlighet; samtal; samtalspraktiker; smågruppssamtal; tal;

  Sammanfattning : Vårt syfte är att undersöka elevers perspektiv på muntlighet i svenskämnet. Vi utgår från Skolverkets kunskapskrav för årskurs 9 angående att samtala och diskutera, eftersom vi som blivande lärare har i uppdrag att skapa förutsättningar för våra elever att uppnå detta. LÄS MER

 2. 2. Går det att validera SCORE-15 med Familjeklimat och sedan utvärdera familjbehandling med SCORE-15?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Yvonne Sturesson-Ljungblad; Anna Thurfjell Klein; [2016]
  Nyckelord :SCORE-15; assessment instruments; family treatment; family functioning; measure changes; SCORE-15; mätinstrument; familjebehandling; familjefunktion; mätning av förändring;

  Sammanfattning : Ett syfte med denna uppsats var att undersöka om det går att validera det för svenska förhållanden nya skattningsinstrumentet Score-15 (Stratton, P., Bland, J., Janes, E & Lask, J. 2010) i förhållande till skattningsinstrumentet Familjeklimat (Hansson, 1989). LÄS MER

 3. 3. Hur påverkas elevers texter av läromiljön i skolans tidigare år?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Frida Molin; Anna Sturesson; [2015]
  Nyckelord :Läromiljö; socialt samspel; kommunikation; läs- och skrivundervisningen; sinnen och erfarenheter.;

  Sammanfattning : Syftet med det självständiga arbetet är att bidra med några nya kunskaper kring hur läromiljöns utformning påverkar elevers texter. I föreliggande arbete vill vi pröva om och i så fall hur läromiljöer påverkar elevtexter. Arbetet är framtaget i samband med ett intresse för läromiljöns utformning och påverkan. LÄS MER

 4. 4. Aerob förmåga och styrkeuthållighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Anna Lindbom; Helena Sturesson; [2013-06-25]
  Nyckelord :Aerob förmåga; styrkeuthållighet; concurrent training; högintensiv intervallträning; Åstrands cykeltest;

  Sammanfattning : Studien avser att undersöka utvecklingen av styrkeuthållighet och aerob förmåga efter sexveckors träningscamp med MIT-Fitness. Campet består av tre träningstillfällen med högintensiv intervallträning á 75 minuter i veckan. Deltagarna i studien var regelbundet fysisk aktiva kvinnor (n=4) som tidigare deltagit i MIT-Fitness träningscamp. LÄS MER

 5. 5. Att gilla eller inte gilla : En studie av organisationsvärldens interna användning av sociala medier och dess effekter för medarbetares dagliga arbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Sturesson; Feda Denadija; [2013]
  Nyckelord :Intern kommunikation; sociala teknologier; sociala medier; sociala intranät; web 2.0; Enterprise 2.0; sociala relationer; samarbete; kunskapsdelning; inflytande; medbestämmande; Tieto;

  Sammanfattning : Sociala medier som externa kommunikationsverktyg har sedan länge stått på organisationers agenda. Idag står många organisationer i startgroparna för att introducera sociala medier även i den interna kommunikationen. LÄS MER