Sökning: "Anna Sundell"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Anna Sundell.

 1. 1. Patologi och patogenes vid förvärvad ekvin polyneuropati : i förhållande till andra perifera nervsjukdomar hos häst och andra djurslag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Anna Sundell; [2017]
  Nyckelord :polyneuropati; perifer neuropati; förvärvad neuropati;

  Sammanfattning : Nervcellen är kroppens mest känsliga celltyp för bland annat trauma och metabola förändringar. Skador kan uppstå av ett flertal orsaker. Följder av perifera nervskador kan vara av olika allvarlighetsgrad och ibland kan känsel eller motorik förloras. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av lärarens karisma för studenters motivation och engagemang

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Anna Breed; Sundell Mira; [2014]
  Nyckelord :charisma; teaching; motivation; engagement; karisma; undervisning; motivation; engagemang;

  Sammanfattning : Vårt syfte med studien var att undersöka om det fanns något samband mellan karismatiska lärare och motiverade studenter. Enligt våra hypoteser skulle vi finna ett positivt samband mellan karisma och motivation. Vi gjorde en enkätundersökning på ett universitet i en mellanstor stad i Sverige. Deltagarna bestod av 172 universitetsstudenter. LÄS MER

 3. 3. Hur attraktiv är arbetsplatsen? : Ett mätverktyg för företagens arbetsgivarvarumärke

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Anna Sundell; [2012]
  Nyckelord :Employer branding; mätverktyg; attraktiv arbetsgivare.;

  Sammanfattning : Employer branding, eller arbetsgivarvarumärke som det heter på svenska, handlar om att rätt människor ska attraheras, rekryteras och vilja stanna kvar i ett företag. Ett starkt employer brand är något som har blivit allt viktigare för företagen i kampen om värdefulla andelar på marknaden. LÄS MER

 4. 4. Personers upplevelse av livskvalitet efter amputation : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cecilia Sundell; Anna Olsson; [2012]
  Nyckelord :Quality of life; amputation; experience; adaptation; Livskvalitet; amputation; upplevelser; anpassning;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva hur personer som genomgått amputation upplever sin livskvalitet. Den deskriptiva litteraturstudien baserades på 14 vetenskapliga artiklar med både kvantitativ och kvalitativ ansats. Litteratursökningarna utfördes i databaserna Medline (via PubMed) samt CINAHL. LÄS MER

 5. 5. Occasionally Organic - A Study of Occasional Consumers of Organic Food in Sweden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Björn Tilly; Anna Sundell; [2012]
  Nyckelord :Organic food; Perceived value; Involvement; Occasional consumers; Perceived quality; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: This thesis provides insights in the perceived values and the level of involvement associated with buying organic food among occasional organic consumers in Sweden. Methodology: Based on the framework of the actors approach and using an abductive methodological perspective, this thesis has been constructed with a qualitative research strategy, and carried out through in-depth interviews. LÄS MER