Sökning: "Anna Sundin"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Anna Sundin.

 1. 1. Inkludering av barn med AST i förskolan : En studie ur vårdnadshavares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Sundin; Linnéa Zahnér; [2022]
  Nyckelord :inkludering; förskola; ast; autismspektrumtillstånd; samverkan; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Detta arbete fokuserar på inkludering av barn med autismspektrumtillstånd (AST) i svenska förskolor. Syftet är att undersöka vilka upplevelser vårdnadshavare till barn med AST har inom området. LÄS MER

 2. 2. Varför köper vi på impuls? En kvalitativ studie om konsumentens inre motiv bakom impulsköp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Moa Ericsson Brandt; Johanna Schönberg; Anna Sundin; [2021]
  Nyckelord :Konsumentbeteende; Impulsköp; Inre motiv; Motivationsfaktorer; Semistrukturerad intervju; Business and Economics;

  Sammanfattning : Nyckelord: Konsumentbeteende, Impulsköp, Inre motiv, Motivationsfaktorer, Semistrukturerad intervju Forskningsfråga: Vilka inre motiv driver konsumenten att köpa på impuls? Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka de inre motiv som ligger bakom konsumentens beslut att handla på impuls och på så vis lämna ett kunskapsbidrag till tidigare forskning. Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats har använts för att besvara studiens syfte och frågeställning. LÄS MER

 3. 3. Vem får avgå vid politiska skandaler? En undersökning av kategori, kön och kärnvärde vid politiska skandaler

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Sundin; [2020]
  Nyckelord :Political Scandals; resignations; outcome; gender; core values; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Every year politicians resign because of political scandals. The scandals are of various kinds and can for example be a controversial statement or that the politician intentionally or unintentionally forgot to pay his taxes. LÄS MER

 4. 4. Uppfostrar vi en icke-läsande generation? : - en undersökning om förskollärares syn på högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Saga Jonsson; Anna Sundin; [2019]
  Nyckelord :Högläsning; språkutveckling; förskola; scaffolding;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att ta reda på hur förskollärare resonerar kring högläsning och sin egen roll i sammanhanget ur ett didaktiskt perspektiv. Vi ville undersöka hur högläsning genomförs, vilket lärande som sker och vilka faktorer som beaktas i val av barnlitteratur. LÄS MER

 5. 5. Konfessionella friskolor och religionsfrihetens ramar inom skolväsendet : en argumentationsanalys av den mediala debatten i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Emma Lennhammer Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Sweden; human rights; faith based schools; freedom of religion; child rights; Social Sciences; Law and Political Science; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : In March 2018 the Swedish social democratic party’s ministers Anna Ekström and Ardalan Shekarabi announced that one of their election promises is to forbid faith based schools. The motivation being that schools in Sweden should be based on unbiased knowledge and equivalence, and that the child has the right to form its own opinions regarding its religion. LÄS MER