Sökning: "Anna Sundman Marknäs"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Sundman Marknäs.

  1. 1. Överbetyg eller underprestation. Prestation, betyg och kön i skolverksrapporter 1991-2008

    Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Anna Sundman Marknäs; [2009]
    Nyckelord :betyg; diskurs; essentialism; flickor; genus; kön; likhet; pojkar; skolprestation; särart;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ge en bild av hur skolverket i sin skriftserie ”Rapporter” förklarar betygsskillnader mellan pojkar och flickor, samt om detta kan säga något om vilken diskurs kring kön detta grundar sig på. För en bakgrund ger jag först en kort överblick över svensk skolhistoria som är koncentrerad kring kön och betyg. LÄS MER