Sökning: "Anna Tång"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Tång.

 1. 1. Hur apotekskunden delar sina tabletter och hur de förvaras

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Anna-Lisa Ragnarsson; [2018]
  Nyckelord :Delade tabletter; dosett; tablettdelare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Läkemedelsordinationer som kräver delning av tabletter är vanligt och förekommer vid ca. 10 % av expedierade recept. Tabletter kan vara svåra att dela, ge smulor eller delas i olika stora delar vilket kan påverka patientens följsamhet till behandlingen och behandlingsresultat. LÄS MER

 2. 2. Anhörigas upplevelser av vård i livets slutskede på särskilt boende : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Anna-Maria Tång; [2018]
  Nyckelord :Relatives; Experiences; End-of-Life Care; Nursing homes; Palliative Care; Anhörig; Palliativ vård; Upplevelser; Vård i livets slutskede; Äldreboende;

  Sammanfattning : Syfte : Syfte med denna litteraturstudie var att beskriva anhörigas upplevelser av vården i livets slutskede på särskilt boende. Metod: Litteraturstudien bygger på femton stycken vetenskapliga artiklar som har analyserats och granskats med hjälp av analysmetod enligt Evans (2002). Litteraturstudien genomfördes under våren 2018. LÄS MER