Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Rektors uppfattning av sitt ledarskap kring förtroendefulla relationer mellan lärare och elev -en kvalitativ intervjustudie

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Viktoria Streith; Anna Thimberg; [2020-01-16]
    Nyckelord :rektor; skolutveckling; värdegrund; främjande; relationer; specialpedagogik;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att få fyra rektorers uppfattningar av sitt ledarskap kring skolut-veckling gällande förtroendefulla relationer mellan lärare och elev. Studien utgår från föl-jande frågeställningar: Hur beskriver rektor skolans arbete med förtroendefulla relationer mellan lärare och elev? Hur sker det systematiska kvalitetsarbetet av förtroendefulla relatio-ner mellan lärare och elev? Vilka möjligheter och hinder finns enligt rektor för att leda ett re-lationsarbete på skolan?Teori: Studien är en kvalitativ undersökning. LÄS MER