Sökning: "Anna Thorman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Thorman.

  1. 1. Specialpedagogik på fritidshem. En intervjustudie med specialpedagoger.

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Anna Thorman; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som ger bra förutsättningarför lärande för elever i behov av särskilt stöd i fritidshem, både vad gäller detsociala lärandet som kunskapslärandet.Teori: Den teoretiska delen utgår från tre teorier. LÄS MER