Sökning: "Anna Thulin"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Anna Thulin.

 1. 1. Klädsam kommunikation – Musiklärares uppfattning och användning av retorikens idéer i ensembleundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Anna Petersson; Christian Thulin Pfeifer; [2019]
  Nyckelord :ensemble; ensembleundervisning; kommunikation; musik; musikpedagogik; pedagogik; retorik; utbildningsvetenskap; communication; educational science; ensemble teaching; music; music education; pedagogy; rhetoric; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the rhetorical awareness of music teachers and the use of rhetorical tools in ensemble teaching. The background to the study is our desire to deepen the knowledge of the advantages of rhetoric in music education. The study is primarily based on qualitative, semi-structured interviews and secondarily on observations. LÄS MER

 2. 2. Intern Employer Branding – strategier för att behålla kvalificerade medarbetare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Agnes Seglem Löfgren; Anna Thulin; [2018]
  Nyckelord :Intern employer branding; employee retention; organisationskultur; arbetsvillkor; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagens kunskapsintensiva samhälle har humankapitalet blivit ett allt viktigare konkurrensmedel för organisationer. På en alltmer rörlig arbetsmarknad där det råder stor brist på ingenjörer har det som följd blivit allt högre konkurrens mellan arbetsgivare om denna yrkesgrupp. LÄS MER

 3. 3. Bemötandet av barn och elever med ADHD/ AST inom förskolan och grundskolans tidigare år. : Pedagogers beskrivningar av bemötande och framgångsrika strategier.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna-Karin Barrögård; Frida Thulin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på hur pedagoger i förskola och grundskolans tidigare år upplever bemötande av barn och elever med beteendeproblematik. Studien omfattar 22 pedagoger i de aktuella verksamheterna. LÄS MER

 4. 4. Postoperativ smärtupplevelse hos njurdonatorer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Andersson; Thulin Jenny; [2015]
  Nyckelord :Njurtransplantation; njurdonator; smärtupplevelse; oro; information;

  Sammanfattning : Bakgrund: Donatorn vid en levandegivaretransplantation vårdas inneliggande under en kort tid trots ett relativt stort kirurgiskt ingrepp, de är fullt friska människor som frivilligt opereras för att hjälpa någon annan. Därför är det viktigt att stötta donatorn under utredningens gång, vid operationen och efteråt. LÄS MER

 5. 5. Om jag saknar något? Ja, facit.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Anna Falkenström; Anders Thulin; [2013]
  Nyckelord :strategi; strategi som praktik; meningsskapande; meningsgivande; kunskap; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om framväxten av en hållbarhetsstrategi. Vi gör detta genom att studera meningsskapandets roll i strategiarbetet. LÄS MER