Sökning: "Anna Tjernlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Tjernlund.

  1. 1. Värmeöverföring till kallvatten i flerbostadshus

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

    Författare :Anna Tjernlund; Magdalena Wretljung; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This Bachelor thesis is based on a request from Säker Vatten AB, a company that develops industry regulations within the HVAC line of business regarding safe installation of water systems. In addition, they hold responsibility to approve of and authorize HVAC-corporations that follow these regulations. LÄS MER