Sökning: "Anna Tobiasson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Tobiasson.

  1. 1. Vad är det som blir tydligt? : En studie av rektorers uppfattningar om skriftliga omdömen och vad dessa innehåller i praktiken

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

    Författare :Katarina Lindinger; Anna Tobiasson; [2011]
    Nyckelord :assessment; formative assessment; individuell utvecklingsplan; skriftliga omdömen; kunskapsbedömning; skolledare;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka rektorers uppfattningar om skriftliga omdömen samt hur de tar ansvar för arbetet med dessa. Syftet var också att studera hur de omdömen som lärare skriver ser ut i praktiken avseende innehåll, för att se hur omdömena överensstämmer med rektorernas uppfattningar. LÄS MER