Sökning: "Anna Ulrica"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Anna Ulrica.

 1. 1. Utmaningar i skolsköterskans hälsofrämjande arbete : Övervikt och fetma bland elever isocioekonomiskt svaga områden

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Ingemarsson; Ulrica Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Health promotion work; overweight; pnehomenography; school nurse; socioeconomic disadvantaged areas; Fenomenografi; hälsofrämjande arbete; skolsköterska; socioekonomiskt svaga områden; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma bland skolbarn har ökat dramatiskt sedan 1980-talet. Detta är oroväckande då fetma ökar risken för ohälsa. Skolsköterskans främsta uppgift är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande, ett arbete som till stor del sker genom hälsosamtal och hälsobesök. LÄS MER

 2. 2. Texten ska inte behöva stå på egna ben : Lärares, speciallärares och specialpedagogers arbete med elever som har läsförståelsesvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ulrica Göth; Anna Hedlund; [2020]
  Nyckelord :läsförståelse; läsförståelsestrategier; läsförståelseundervisning; The reading rope; The simple view of reading;

  Sammanfattning : I den svenska läroplanen för grundskolan står det att skolan ska arbeta med strategier i läsförståelse. Samtidigt visar forskning att fokus i Sverige har legat på att arbeta med elever som har avkodningssvårigheter. Detta innebär att det finns ett behov av att se hur arbetet med läsförståelse ser ut i den svenska skolan. LÄS MER

 3. 3. "Att höra men inte se" : Specialistsjuksköterskans upplevelser av telefonrådgivning på vårdcentral

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Anna Farfa Samuelsson; Ulrica Stode; [2019]
  Nyckelord :Community health centers; experiences; nurse; telephone counseling; telephone nursing; telephone triage; Sjuksköterska; specialistsjuksköterska; telefonrådgivning; triagering; upplevelse; vårdcentral;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdcentralernas telefonrådgivning har under de senaste 50 åren växt fram som ett svar på utvecklingen i samhället och hälso- och sjukvården. Specialistsjuksköterskornas telefonrådgivning ställer höga krav på kompetens och bred kunskap. LÄS MER

 4. 4. Har positiv feedback och autonomi betydelse för arbetstillfredsställelsen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Ulrica Karlström; Anna Sohlberg; [2018]
  Nyckelord :job satisfaction; positive feedback; autonomy; arbetstillfredsställelse; positiv feedback; autonomi;

  Sammanfattning : Forskning visar på att arbetstillfredsställelse leder till ökad arbetsprestation och flera studier har visat att feedback samt autonomi predicerar arbetstillfredsställelse. Syftet med denna kvantitativa studie är därför att undersöka samvariationen mellan arbetstillfredsställelse, positiv feedback och autonomi. LÄS MER

 5. 5. Att vårda akut sjuka barn på en akutmottagning : - Intervjustudie med sjuksköterskor

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Ulrica Haglöf; Anna Haglöf; [2016]
  Nyckelord :acute; care; child; education; emergency department; experiences; nurses; nursing; qualitative; akut; akutmottagning; barn; erfarenheter; kvalitativ; omvårdnad; sjuksköterskor; utbildning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av omhändertagandet av akut sjuka barn på en akutmottagning.Bakgrund: Att ta emot akut sjuka barn är en faktor som orsakar stress för sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar. LÄS MER