Sökning: "Anna Vallin"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Anna Vallin.

 1. 1. Att flyta på ytan eller dyka till djupet : En studie om läsarter, lässtrategier och instuderingsfrågors inflytande påelevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Anna Vallin; [2021]
  Nyckelord :didactics; intervention study; Upper Secondary School; reading strategies; Swedish; the design of study questions; surface understanding; deep understanding; surface reading; deep reading; didaktik; djup förståelse; djup läsförståelse; gymnasium; interventionsstudie; lässtrategi; svenska som ämne; textfrågors utformning; ytlig förståelse; ytlig läsförståelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att som elev läsa och tillgodogöra sig en läst text beskrivs som antingen ytlig läsningeller djup läsning. Ytlig läsning beskrivs innebära ytlig förståelse och att läsningen där stannarvid textens sakinnehåll och vid detaljer. LÄS MER

 2. 2. Bricks versus clicks : En studie om Generation Ys val av inköpsplattform vid livsmedelsinköp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Caroline Bengtsson Vallin; Anna Olausson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Handeln har övergått allt mer till e-handeln, vilket resulterat i ett förändrat konsumentbeteende. Inom dagligvaruhandeln är det vanligaste sättet att handla livsmedel genom den fysiska handeln. Statistik visar att endast några få procent handlar via e-handeln. LÄS MER

 3. 3. Bilder, genus och normer : En fallstudie av hur Halmstads bibliotek arbetar med webbpublicerade bilder på sin hemsida.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jessica Söderling; Anna Vallin; [2014]
  Nyckelord :bibliotek; genus; normkritik; bildanalys; barn; ungdomar; stereotyper; webb;

  Sammanfattning : This thesis examines how Halmstad Public Library is using photographs on their web page. In this case study with a gender and norm critical perspective we have conducted a visual semiotic analysis and also done a semi-structured qualitative interview. LÄS MER

 4. 4. Konsten att verka inom orimlighetens gränser : En studie om socialsekreterares strategier för att hantera sin arbetssituation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sanna Esaiasson; Anna Vallin; [2012]
  Nyckelord :social workers; exit voice and loyalty; Street-level bureaucracy; financial aid; job situation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Social Work Education today places great importance to convey values such as respect in the relation between social worker and client, and to embrace a user perspective in the professional practice. Yet, many clients find themselves mistreated and ignored and experience social service work as arbitrary and inaccessible. LÄS MER