Sökning: "Anna Watsfeldt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Watsfeldt.

  1. 1. Krishantering under coronapandemin - En kvalitativ studie om hur fyra företag agerar och styr sin verksamhet under en pågående kris

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Lina Carlsson; Anna Watsfeldt; [2020-07-08]
    Nyckelord :Verksamhetsåtgärder; krishantering; coronakrisen; osäkerhet; krisberedskap;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Den pågående coronakrisen har haft stor inverkan på samhället och företagen. Förutom påverkan på människors hälsa har den medfört att företag hamnat i en problematisk situation av intäktsförluster, minskad efterfrågan och där de inte längre kan genomföra normal affärsverksamhet. LÄS MER