Sökning: "Anna Wellsandt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Wellsandt.

  1. 1. “Jag kan aldrig inte tänka systemiskt!” Familjeterapeuters upplevelser av erkännande, handlingsutrymme och dubbla professionella identiteter

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Anna Wellsandt; Karin Sundfelt; [2020-03-04]
    Nyckelord :Familjeterapeut; Erkännande; Handlingsutrymme; Dubbla professionella identiteter.;

    Sammanfattning : Syftet för uppsatsen var att undersöka och belysa sex familjeterapeuters upplevelser av möjligheter, hinder och visioner i sitt familjeterapeutiska arbete. Datainsamlingen är gjord via djupintervjuer som bearbetats genom tematisk analys. LÄS MER