Sökning: "Anna Wickberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Wickberg.

  1. 1. Det uteblivna samtalet om sexualitet - psykologers och psykoterapeuters upplevelse av hinder att samtala om sexualitet

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Psykologiska institutionen

    Författare :Anna Wickberg; [2020-07-08]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka psykologers och psykoterapeuters upplevelse av hinder att samtala om sexualitet i terapier. För att undersöka detta genomfördes sex semistrukturerade intervjuer med psykologer och psykoterapeuter. Studien hade en kvalitativ ansats, och intervjumaterialet analyserades utifrån en induktiv tematisk analys. LÄS MER