Sökning: "Anna Wiklund"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Anna Wiklund.

 1. 1. Optimal Production Planning for Small-Scale Hydropower

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anna-Linnea Towle; [2018]
  Nyckelord :Optimisation; optimization; hydropower planning; self-adaptive; automatic control; optimal planning; Optimering; vattenkraftplanering; självreglerande; automatisk styrning; optimal planering;

  Sammanfattning : As more and more renewable energy sources like wind and solar power are added to the electricgrid, reliable sources of power like hydropower become more important. Hydropower isabundant in Scandinavia, and helps to maintain a stable and reliable grid with added irregularitiesfrom wind and solar power, as well as more fluctuations in demand. LÄS MER

 2. 2. Matematikundervisning utifrån ett lärarperspektiv : En undersökning av lärares uppfattningar om god undervisning i matematik.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anna Wiklund; [2017]
  Nyckelord :Traditionell och reforminriktad matematikundervisning; sociala normer; sociomatematiska normer; didaktiskt kontrakt.;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka lärares uppfattningar om god matematikundervisning samt hur lärares uppfattningar och undervisningspraktiker förhåller sig till den traditionella bilden av matematikundervisning. Kvalitativa intervjuer med fem matematiklärare har genomförts, för att undersöka deras uppfattningar om vad som utgör god matematikundervisning, huruvida deras undervisning är reforminriktad eller traditionell, och vilka hinder eller stöd de upplever för att bedriva den matematikundervisning de önskar. LÄS MER

 3. 3. Pensionärens guide till universitetet En magisteruppsats om pensionärer som studerar på Göteborgs universitet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Anna Härdig; Anton Wiklund; Louise Olsson; [2016-03-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Om man i hela sitt liv alltid haft något att göra, ett jobb som tagit all tid, hur ärdå övergången till att helt plötsligt vara ledig dygnet runt efter pension? ISverige i dag finns det över två miljoner pensionärer. De blir fler och fler ochhåller sig friskare längre. LÄS MER

 4. 4. Experimentell undersökning av alternativ värmeisolering och luftflödesbegränsning : en jämförelse av konventionella och alternativa isoleringsmaterials värmeflöde och studie av lerkliningens inverkan på lufttätheten för väggar

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Linnéa Mårtensson; Anna Wiklund; [2016]
  Nyckelord :Hotbox-Coldbox; heat insulation; alternative insulation; wattle and daub; airflow; sustainability; Hotbox-Coldbox; värmeisolering; alternativ isolering; lerklining; lufttäthet; hållbarhet;

  Sammanfattning : Byggnadssektorn står för 36 % av utsläppen av CO2 till miljön och ungefär 40 % av världens totala energianvändning. Byggnader med större energieffektivitet och hållbarhet har potential att minska: den slutliga energianvändningen, utsläpp av växthusgaser, materialutvinning och användning av dricksvatten. LÄS MER

 5. 5. Rekryteringsprocessen och sociala medier : Hur arbetar olika HR-funktioner i Sverige med sociala medier i rekryteringsprocessen

  Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Wiklund; [2014]
  Nyckelord :Social Media; Social N etworking; Social network sites; Web 2.0; HR processes; Co mmunication; Recruitment; L abour law; Ethics;

  Sammanfattning : An increased use of social media has enabled a new arena for HR functions and the work with HR issues. Proponents are critical of this, as it can lead to ethical and legal dilemmas. So far the research on this area is limited. On this basis I found it interesting to study how social media is used in connection with the recruitment process. LÄS MER