Sökning: "Anna Yilmaz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Yilmaz.

  1. 1. Rutinmässig navelsträngs pH provtagning vid normal förlossning - en fenomenografisk studie om uppfattningar hos barnmorskor, obstetriker och neonatologer.

    Magister-uppsats,

    Författare :Nina Sikkeland; Anna Yilmaz; [2018-01-18]
    Nyckelord :Fenomenografi; ; navelsträng; normal förlossning; ; pH-prov;

    Sammanfattning : Bakgrund: Rutinmässiga navelsträngs pH prov tas på nästan alla barn som föds i Sverige. Orsaken till rutinmässig provtagning är att det ger bättre kvalitet än enskilda provtagningar på indikation medtaget barn, och att det minskar risken för att prover ska missas i en stressad situation. LÄS MER