Sökning: "Anna-Carin Engens"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna-Carin Engens.

  1. 1. Kan intensivträning av avkodningsförmåga förbättra läsförmågan hos lässvaga elever i årskurs 2? : En jämförande studie av träning enskilt och i par

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

    Författare :Anita Bergstedt; Anna-Carin Engens; [2019]
    Nyckelord :Intervention; läsutveckling; lässvårigheter; grafem fonemkoppling; fonologisk medvetenhet;

    Sammanfattning : The aim of this study was to find out if intensive, explicit training in decoding skills for poor readers in the second grade primary school would improve their reading skills. The children were trained either individually or in pairs for a period of four weeks using Bravkod and Trugs as methods. LÄS MER