Sökning: "Anna-Carin Södergren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna-Carin Södergren.

  1. 1. "Barn lär sig så mycket för dem är som små svampar" : Förskollärares uppfattningar om matematik i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

    Författare :Anna-Carin Södergren; [2015]
    Nyckelord :Förskola; matematik; läroplan; förskollärare; pedagoger; barn; fenomenografi; uppfattningar;

    Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att undersöka vika uppfattningar förskollärare har om barns möte med matematik i förskolan och hur det kommer till utryck i deras arbete samt undersöka hur förskolans läroplan Lpfö 98 reviderad 2010 finns med i deras arbete. Studien är gjord med utgångspunkt ur ett fenomenografiskt perspektiv och studien bygger på kvalitativa intervjuer från fem förskollärare från fem olika förskolor. LÄS MER