Sökning: "Anna-Charlotta Mark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna-Charlotta Mark.

  1. 1. Lärares uppfattning om en digital fonemiskt inriktad läsintervention för elever i särskolan som är i behov av AKK

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Anna-Charlotta Mark; Eva Inerot; [2021-08-10]
    Nyckelord :Fonemisk inlärning; särskola; intellektuell funktionsnedsättning; digital undervisning; tematisk analys; Phonemic learning; special needs education; intellectual disability; digital teaching; thematic analysis;

    Sammanfattning : The study’s aim was to investigate teachers’ perceptions of a digital phonemic intervention promoting reading development in special needs-students in need of Augmentative and Alternative and Communication (AAC). Four semi-structured dyad interviews with teachers were conducted. LÄS MER