Sökning: "Anna-Karin Erling"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna-Karin Erling.

 1. 1. Utvärdering av ett pedagogiskt program och förhållningssätt i medierat lärande;MLE och FIE för kognitiv utveckling : En forskningsöversikt

  Master-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna-Karin Erling; [2021]
  Nyckelord :Feuersteins cognitive intervention program Feuersteins instrumental enrichment program; FIE; Mediated Learning Enrichment; MLE; special education; Feuersteins kognitiva interventions program Feuersteins instrumentella program; FIE; medierat lärande; MLE; specialpedagogisk undervisning;

  Sammanfattning : The research overview is expected to contribute with knowledge of MLE, Mediated Learning Enrichment and FIE, Feuerstein's Instrumental Enrichment program/Feuerstein's cognitive intervention program and its effects, primarily among students with learning disabilities but also among educators.   A research overview focusing on scientific articles, published in 2010-2020. LÄS MER

 2. 2. Föräldraperspektivet. Ett specialpedagogiskt initiativ till samverkan mellan irakiska hem och skolan i den interkulturella processen i en liten kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Anna-Karin Erling; [2009-03-12]
  Nyckelord :den interkulturella processen; mångkulturellt; föräldrar; inlärningssvårigheter; diskriminering; relationer och samspel; kommunikation; dialog; systemteori;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet är att genom en fallstudie undersöka huruvida irakiska föräldrar är engagerade och delaktiga på en svensk grundskola. Ett annat syfte är att undersöka i vilken utsträckning en grupp av irakiska föräldrar, som har barn i inlärningssvårigheter engagerar sig i samarbetet med skolan. LÄS MER