Sökning: "Anna-Karin Lilja"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna-Karin Lilja.

  1. 1. – Se mig! Elevers upplevelser av skolans stödinsatser vid beteendeproblem

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

    Författare :Anna-Karin Lilja; [2017]
    Nyckelord :beteendeproblem; dokumentstudie; elevintervju; extra anpassning; KASAM; mellanmänskliga relationer; relationell specialpedagogik; resursskola; särskilt stöd; åtgärdsprogram;

    Sammanfattning : Att komma tillrätta med de beteendeproblem som förekommer i den svenska skolan ses av både många lärare, föräldrar och elever som en stor utmaning. Grundat i detta problem var studiens övergripande syfte att få en djupare förståelse för stödinsatser då en beteendeproblematik uppkommit. LÄS MER