Sökning: "Anna-Karin Petersson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Anna-Karin Petersson.

 1. 1. Comprehensive mutational analysis of the efflux regulator marR

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Anna Karin Maria Petersson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Antimicrobial resistance is an increasing problem worldwide and it is therefore important to monitor resistance trends by surveillance. To collect phenotypic information is the standard method today, although genotypic surveillance has recently received more attention. LÄS MER

 2. 2. "Att läsa för livet liksom"

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Annika Dahlberg; Hanna Petersson; [2016]
  Nyckelord :läsundervisning lässvårigheter critical literacy;

  Sammanfattning : Abstrakt Titel: ”Att läsa för livet liksom” - En kvalitativ studie kring lärares erfarenheter och uppfattningar om läsutveckling, lässvårigheter och critical literacy Författare: Annika Dahlberg och Hanna Petersson Typ av uppsats: Examensuppsats, avancerad nivå, 15 hp Handledare: Anna-Karin Svensson, Examinator: Birgitta Lansheim Program: Speciallärarprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. Datum: 2016-05-24 Förväntat kunskapsbidrag: Vår studie bidrar med tio lärares erfarenheter och uppfattningar kring läsundervisning, lässvårigheter och critical literacy. LÄS MER

 3. 3. Estetisk integrering i undervisningen : lärares förutsättningar ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna-Karin Petersson; Anna-Karin Blomberg; [2014]
  Nyckelord :art integration; teacher perspective; frame factors; questionnaire study; interview; Estetisk integrering; lärarperspektiv; ramfaktorer; enkätundersökning; intervju;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka vad som styr lärares val, avseende estetisk integrering i undervisningen. Undersökningen omfattar klasslärare i grundskolans tidiga år.Empirin samlades in genom enkätundersökning med slutna och öppna frågor samt genom halvstrukturerade samtalsintervjuer. LÄS MER

 4. 4. Livet tillsammans med en familjemedlem som drabbats av demens : Anhörigas upplevelser

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Anna-Karin Petersson; Marie Rosén; [2008]
  Nyckelord :Burden; Dementia; Experience; Family; Quality; of; life;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdomar har ett smygande förlopp, där tidiga symtom kan vara svåra för anhöriga att upptäcka. Allteftersom sjukdomen progredierar tvingas de anhöriga ta ett större ansvar för den insjuknade och hamnar omedvetet i en vårdgivarroll. LÄS MER

 5. 5. Från mål till resultat - en studie av målinriktad styrning i biståndsverksamhet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna-Karin Sörhammar; Nina Ström; Helene Hoel Petersson; [2004]
  Nyckelord :icke-vinstdrivande; Sida; bistånd; målstyrning; outcome; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att studera om Sidas mål och riktlinjer genomsyrar de undre leden i organisationshierarkin. Det visade sig att eftersom Sidas mål är såpass övergripande passar underorganisationernas egna mål in utan någon egentlig anpassning. LÄS MER