Sökning: "Anna-Karin Wennberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna-Karin Wennberg.

  1. 1. Upplevelser och hanteringsstrategier hos ungdomar med IBD. : en litteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

    Författare :Jenny Wennberg; Anna-Karin Nord; [2010]
    Nyckelord :Inflammatory bowel disease; adolescents; experiences; copingstrategies;

    Sammanfattning : The purpose of this study was to describe how adolescents aged 12-18 years with inflammatory bowel disease experience their illness and what coping strategies they use to manage their illness and improve their wellbeing. The method used was a descriptive literature study, and the result of the study included 15 scientific articles. LÄS MER