Sökning: "Anna-Lena Jansåker"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna-Lena Jansåker.

  1. 1. Berättelser om det förändrade läraruppdraget 1970-2010

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

    Författare :Anna-Lena Jansåker; [2011]
    Nyckelord :livsvärld; livshistoria; livsberättelse; samtal; utbildning; bildning; globalisering; individualisering; läroprocess; handelsvara; reproduktion; anpassning; makt; disciplinering; problematisering; frigörelse; Social Sciences;

    Sammanfattning : Sedan grundskolan kommunaliserades 1989-1990 har kra-vet på dokumentation ökat för varje år. Jag ville veta hur verksamma lärare upplever de nya kraven i läraruppdraget och huruvida det sker på bekostnad av andra arbetsuppgif-ter. LÄS MER