Sökning: "Anna-Lena Joelsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna-Lena Joelsson.

  1. 1. Vuxna patienters upplevelse av att genomföra livsstilsförändringar med fokus på fysisk aktivitet i behandling av diabetes typ 2

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

    Författare :Maria Larsson; Anna-Lena Joelsson; [2021]
    Nyckelord :diabetes typ 2; fysisk aktivitet; livsstilsförändringar; patienter; upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är den vanligaste formen av diabetes och är den folksjukdom som ökar mest runt om i världen. Riskfaktorerna att utveckla sjukdomen är bland annat fysisk inaktivitet, fetma och ärftlighet. Behandlingen av sjukdomen är i första hand livsstilsförändringar med exempelvis fysisk aktivitet. LÄS MER