Sökning: "Anna-Lena Johnsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna-Lena Johnsson.

  1. 1. Barns tankar om sophantering

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Christina Dahl; Anna-Lena Johnsson; [2009]
    Nyckelord :barns tankar; förskolebarn; grundskolebarn; intervjuer; jämförelser; källsortering; sopor; återvinning;

    Sammanfattning : Vårt examensarbete har som syfte att undersöka förskole- och grundskolebarns föreställningar om källsortering samt sophantering. Syftet är även att ta reda på hur barn tänker om ämnet sopor/skräp, vad är skräp enligt dem och varför sorterar vi våra sopor? Examensarbetet utgår ifrån kvalitativa intervjuer av tio barn från förskolan respektive grundskolan. LÄS MER