Sökning: "Anna-Lena Lindström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Anna-Lena Lindström.

 1. 1. Läsläxans användning i skola och i hemmet : En kvalitativ studie om läsläxans betydelse för elevernas fortsatta läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna-Lena Lindström; Malin Jigehamn; [2019]
  Nyckelord :Anpassning av läsläxa; efterarbete av läsläxa; förarbete av läsläxa; läromedel; läsläxa; skönlitterära böcker; syfte med läsläxa; utformning av läsläxa; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur lärare arbetar med läsläxan gällande både för- och efterarbete samt vilket syfte läsläxan har. I studien vill vi även se till vårdnadshavares perspektiv gällande deras syn på deras barns läsläxa. Studiens underlag utgörs av både en intervjumetod och en enkätundersökning. LÄS MER

 2. 2. NYANLÄNDA ELEVER I SVENSK SKOLA : En kvalitativ studie hur nyanlända elever tas emot och undervisas i svensk skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna-Lena Lindström; Malin Jigehamn; [2017]
  Nyckelord :Nyanlända; samarbete; modersmålslärare; språk; kunskaper; erfarenheter och mottagande;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att fördjupa kunskapen hur lärare bemöter nyanlända elever i skolan, hur lärare planerar och undervisar nyanlända elever och hur samarbetet mellan läraren och modersmålslärare fungerar i verksamheten. Utgångspunkten i studien är ett sociokulturellt perspektiv där lärande sker i samband genom andra med att ta hjälp av varandra och samarbeta tillsammans. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors erfarenheter av att leva med urininkontinens : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna-Lena Lindström; Stina Pettersson; [2016]
  Nyckelord :Urininkontinens; kvinnor; erfarenheter; livskvalitet;

  Sammanfattning : Urininkontinens definieras som ” ofrivilligt urinläckage som är objektivt påvisbart och som utgör ett socialt eller hygieniskt problem för individen”. Detta drabbar ca en halv miljon människor i Sverige, främst kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Elevers läsförmåga i årskurs 3 : Vad prövar nationella provet i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för utbildning, kultur och medier; Uppsala universitet/Institutionen för utbildning, kultur och medier

  Författare :Pernilla Lindström; Anna Lena Roberts; [2010]
  Nyckelord :Nationella provet i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3; svenska; svenska som andraspråk; bedömning; läsförmåga;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att analysera ett antal elevlösningar från nationella provet i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3 samt att analysera hur några lärare som undervisar i de tidiga skolåren förhåller sig till elevers läsförmåga i årskurs 3. Ett ytterligare syfte är att jämföra lärarnas syn på elevers läsförmåga med de utvalda elevlösningarna. LÄS MER

 5. 5. TrycksårspreventionEvidensbaserade omvårdnadsåtgärder samtsjuksköterskans tillämpning av dessa

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Anna-Lena Pers; Sara Lindström; [2009]
  Nyckelord :omvårdnad; prevention; sjuksköterska; trycksår;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka evidensbaserade omvårdnadsåtgärder det finns för att förebygga trycksår. Vidare var syftet att undersöka vilka preventiva åtgärder som sjuksköterskan tillämpar samt i vilken utsträckning detta sker. Studien utfördes som en systematisk litteraturstudie. LÄS MER