Sökning: "Anna-Lena Selling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna-Lena Selling.

  1. 1. Svängningar på bostadshyresmarknaden-en studie av hur kommuner arbetar med höga vakanser

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

    Författare :Anna-Lena Grehn; Katrin Nordlund; [2007]
    Nyckelord :Vacancy; vacancy level; housing market; housing associations; municipalities; housing subsidy; housing policy.; Vakanser; vakansgrad; bostadspolitik.; bostadsmarknad; kommunala bostadsföretag; kommuner; bostadssubvention;

    Sammanfattning : Under 1980-talets andra halva hade bostadsmarknaden sin storhetstid, många nya bostäder byggdes och antalet vakanser var nästan obefintliga. Till följd av den stora fastighetskraschen som inträffade under tidigt 1990-tal fick många bostadsföretag ekonomiska problem. Många kommunala bostadsföretag fick höga vakanser att arbeta med. LÄS MER