Sökning: "Anna-Maia Hackzell Strömberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna-Maia Hackzell Strömberg.

  1. 1. Arbetsterapeuters erfarenheter och upplevelser av arbete inom företagshälsovård

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

    Författare :Lisa Hamnefors Nordgren; Anna-Maia Hackzell Strömberg; [2020]
    Nyckelord :arbetsterapi; företagshälsovård; arbetsrelaterad hälsa; arbetslivsinriktad rehabilitering; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Background: Occupational therapists can work in many different fields and one such field is occupational health care. Few occupational therapists however, work in the occupational health care and the amount of studies regarding their experiences of the field is very limited. LÄS MER