Sökning: "Anna-Stina Tiger"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna-Stina Tiger.

  1. 1. Personers upplevelser av att leva med stroke

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

    Författare :Anna-Stina Tiger; [2018]
    Nyckelord :Stroke; experiences; daily life; rehabilitation; challenges; Stroke; upplevelser; dagligt liv; rehabilitering; utmaningar;

    Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Symtomen varierar beroende på vilken del av hjärnan som drabbas. De mest förekommande kännetecknen är domningar, känselbortfall, otydligt tal, förvirring, nedsatt mimik och ansiktsrörelser, sänkt medvetandegrad. LÄS MER