Sökning: "Anna-karin Lövquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna-karin Lövquist.

  1. 1. Systematiskt kvalitetsarbete - Hur gör man egentligen? En studie om hur förskollärare arbetar med systematiskt kvalitetsarbete inom förskolan och hur specialpedagogens kompetens tas tillvara

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Anna-Karin Lövquist; [2018]
    Nyckelord :Förskola; förskollärare; organisationsutveckling; specialpedagog; systematiskt kvalitetsarbete;

    Sammanfattning : Studien belyser hur förskollärarna i min studie arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet och vilken kunskap de anser sig behöva i detta arbete. Studien avser även att belysa specialpedagogens roll i det systematiska arbetet och huruvida specialpedagogens kompetenser som organisationsutvecklare används. LÄS MER