Sökning: "Anna-karin Moberg Norman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna-karin Moberg Norman.

  1. 1. Lärares val av läsundervisningsmetoder för elever med svenska som andraspråk

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

    Författare :Maria Carlsson; Anna-Karin Moberg Norman; [2009]
    Nyckelord :Läsinlärning; Läsundervisning; Läsundervisningsmetoder; Andraspråk; Elever med svenska som andraspråk;

    Sammanfattning : Bakgrund:Resultatet av olika undersökningar visar att elever med svenska som andraspråk har en försämrad läsförmåga vilket påverkar deras fortsatta skolgång och möjligheter att ta aktiv del i samhället. I vårt kommande yrke ser vi en viktig uppgift i att undervisa elever med svenska som andraspråk till bättre läsförmåga. LÄS MER