Sökning: "Anna-lena Karlsdotter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna-lena Karlsdotter.

  1. 1. Grupprocesser i en multikulturell ledningsgrupp

    Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

    Författare :Anna-Lena Karlsdotter; [2011]
    Nyckelord :leadership; group process; social identity; multicultural; decision making teams; management teams; focus group; ledarskap; gruppdynamik; ledningsgrupp; multikulturell; processer; social identitet; fokusgruppmetod;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur ledare beskriver de processer som uppstår in en multikulturell ledningsgrupp. Studien är designad som en fallstudie omfattande en multikulturell ledningsgrupp, med tio personer från sju olika nationaliteter. LÄS MER