Sökning: "Anna-lena Ryman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna-lena Ryman.

  1. 1. Uttrycksfulla pojkar och felstavande flickor – finns de? Några lärares attityder till manligt och kvinnligt språk

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

    Författare :Anna-Lena Ryman; [2005]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Skolforskningen har ofta intresserat sig för hur flickor och pojkar presterar i skolan sett ur ett könsperspektiv. Hur lärarna ser på könstillhörigheten som en faktor för hur elever klarar av skolan har stått mindre i fokus. LÄS MER