Sökning: "Anna-sara Eriksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna-sara Eriksson.

  1. 1. Hur tillgodogör sig klienter med missbruksproblematik dialektisk beteendeterapi inom tvångsvården?

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Anna-Sara Eriksson; [2017]
    Nyckelord :addiction problems; behaviour problems; care providers; coercive care; DBT;

    Sammanfattning : Studier har visat att dialektisk beteendeterapi (DBT) är en tidskrävande integrerande behandlingsform. DBT beskrivs utifrån fyra hörnstenar: inlärningsteori, kognitiv teori, dialektisk filosofi och zenbuddistisk filosofi. DBT utvecklades för självskadebeteende, senare utvecklades den också för annan beteendeproblematik. LÄS MER