Sökning: "AnnaClara Forss"

Hittade 1 uppsats innehållade orden AnnaClara Forss.

  1. 1. Att må och prestera bra i sitt idrottande under menstruationscykeln : en fråga om kunskap och förhållningssätt

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :AnnaClara Forss; Mirella Lind; [2019]
    Nyckelord :female athletes; menstrual cycle; performance; women’s health; empowerment; health promotion; idrottande kvinnor; menstruationscykel; prestation; kvinnors hälsa; empowerment; hälsopromotion;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva hur idrottande kvinnor gör för att må och prestera bra i sitt idrottande under menstruationscykeln. En kvalitativ metod av öppna brev användes för att samla in data. De öppna breven samlades in digitalt via plattformen www.enkät. LÄS MER