Sökning: "Annabelle Ehrenfried"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annabelle Ehrenfried.

  1. 1. SOCIALT ARBETE – TILL VILKET PRIS? En kvantitativ studie av personalens mående på boenden för ensamkommande

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Annabelle Ehrenfried; Gabriella Castro; [2018-02-05]
    Nyckelord :boendepersonal; ensamkommande; stress; psykisk ohälsa; webbenkät.;

    Sammanfattning : Syftet var att undersöka personalens mående på boenden för ensamkommande flyktingbarn, utifrån deras upplevelser av sin arbetssituation med fokus på stress och psykisk ohälsa. Studien syftade vidare till att undersöka om det förelåg några skillnader mellan boendepersonalens utbildningsbakgrund, kön eller ålder i relation till måendet, samt att undersöka vilka organisatoriska faktorer som kunde ha en inverkan på personalens mående. LÄS MER