Sökning: "Anne Åsberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anne Åsberg.

  1. 1. Depressionsbehandling via internet : En randomiserad kontrollerad studie

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Malin Hägglund; Anne Luthström; [2011]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Depressionssjukdomar är vanligt förekommande och medför stor sjukdomsbörda. De psykologiska behandlingsmetoder som visat sig effektiva vid depression är bland annat kognitiv beteendeterapi (KBT) och beteendeaktivering. I denna studie undersöks effekterna av internetbaserad KBT med behandlarstöd vid mild till måttlig egentlig depression. LÄS MER