Sökning: "Anne Jakobsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Anne Jakobsson.

 1. 1. Medietillit under pandemi : En kvantitativ studie i tillit till medierna under en pandemi

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Axel Reinholdt; [2020]
  Nyckelord :Covid-19; Medietillit; Pandemi; Kriskommunikation; Sverige; tillit;

  Sammanfattning : Avsikten med denna uppsats är att belysa hur tilliten till medier och dess rapportering under en kris som t.ex. en pandemi ser ut. Den så kallade Covid-19 pandemin tog sin början i januari 2020 och är fortfarande – i april 2021 – i full gång över hela världen. LÄS MER

 2. 2. Att tillåtas få komma nära och vara behövd : En systematisk integrativ litteraturstudie om familjers delaktighet iomvårdnaden på IVA

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ronja Jakobsson; Anne Rosenkvist; [2018]
  Nyckelord :delaktighet; patientnära; intensivvård; familj; litteraturstudie; upplevelser;

  Sammanfattning : Runt patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning finns oftast en familj som även de berörs och drabbas av den situation patienten befinner sig i. Genom att få vara involverad och delaktig i omvårdnaden kan situationen bli mer hanterbar för familjen runt patienten. LÄS MER

 3. 3. Populärkultur i barns lek : En studie av hur barn skapar kön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Beatrice Hansen; Anne-Maria Jakobsson; [2015]
  Nyckelord :förskola; populärkultur; barn; könsskapande; genus; didaktik; lek; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Enligt förskolans läroplan ska förskolan i och genom sin verksamhet främja jämställdhet mellan könen. Uppdraget är av betydelse då förskolan utgör en social arena för majoriteten av svenska barn. I leken och i andra former av socialt samspel skapar barn mening kring genus och kön. LÄS MER

 4. 4. Vad sjukvården kan göra för att förhindra läkemedelsfel och läkemedelsrelaterade skador hos barn

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Vendela Jakobsson; Anne Sofie Larsen; [2013]
  Nyckelord :Barn; Läkemedelsfel; Läkemedelsrelaterade skador; Förhindrande åtgärder;

  Sammanfattning : BakgrundCirka en fjärdedel av alla vårdskador är läkemedelsrelaterade. Läkemedelsfel definieras som misstag i medicineringen som lett till eller hade kunnat leda till läkemedelsrelaterad skada hos patienten. Barn är känsligare och mer utsatta för brister och fel i läkemedelshanteringen än vuxna. LÄS MER