Sökning: "Anne Mård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anne Mård.

  1. 1. Asylsökande och nyanlända barns hälsa i grundskolan : En kvalitativ studie med skolsköterskor

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Wiregård Anne; Lovisa Mård; [2018]
    Nyckelord :asylsökande barn; nyanlända; hälsa; psykisk hälsa; skolsköterska;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Barn som söker asyl i Sverige har ökat de senaste åren. Asylsökande och nyanlända barn tillhör en sårbar grupp utifrån ett hälsoperspektiv med en hög förekomst av psykisk ohälsa. Skolsköterskan möter dessa barn i sitt hälsofrämjande arbete i skolan. LÄS MER