Sökning: "Anne Malmquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anne Malmquist.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av hot och våld i mötet med patienter med psykos i psykiatrisk heldygnsvård

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Viktoria Eckerlid; Anne Malmquist; [2016]
    Nyckelord :psykos; hot; våld; vårdande; psykiatri; bemötande; sjuksköterskor; vårdrelation;

    Sammanfattning : När människor drabbas av psykos delar de inte samma verklighet som andra. Saker är inte längre ”självklart” och dessa människors agerande och associationer blir svårare eller omöjliga att förutse vilket kan skapa missförstånd och problem i kontakten med dessa patienter inom vården. LÄS MER