Sökning: "Anne Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Anne Persson.

 1. 1. Implementering och styring av träbyggnation i en medelstor kommun

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Madeleine Käll; Anne-Frid Persson; [2020]
  Nyckelord :Carbon Dioxide Neutrality; Climate Impact; Green Building; Municipal Construction; Municipality; Strategy; Wood Construction; Grönt byggande; Hållbarhet; Klimatpåverkan; Koldoxidneutralitet; Kommun; Kommunalt byggande; Strategi; Träbyggnation;

  Sammanfattning : Purpose: The report aims to contribute to sustainable social development. The survey aims to find out what municipalities 'work for sustainable construction looks like today and propose measures that can increase municipalities' construction of wood as a building material in the short term. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse av det telefonrådgivande samtalet ur ett patientsäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Malin Persson; Anne-Sophie Samnegård; [2020]
  Nyckelord :Patientsäkerhet; Telefonrådgivning; Sjuksköterska; Upplevelser; Kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Telefonrådgivning har en central plats i sjukvården och bedrivs främst av legitimerade sjuksköterskor. Den finns till för att bedöma, stödja, undervisa och triagera patienter i behov av vård. Telefonrådgivning baseras på kommunikation, och svårigheter finns i den icke visuella kontakten. LÄS MER

 3. 3. Biomimetiskt ventilationssystem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Hugo Landin; Bamdad Mashreghi; [2020]
  Nyckelord :Biomimikry; Biomimetik; Termitventilation; Ventilation; Laggarberg skola; Biomimicry; Biomimetics; Termite-ventilation; Laggarberg school; Eastgate Centre; Council House 2; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Biomimetiskt ventilationssystem Författare: Bamdad Mashreghi & Hugo Landin Handledare: Urban Persson, Lunds Tekniska Högskola Examinator: Anne Landin, Lunds Tekniska Högskola Problemformulering: Hur varierar prestandan hos ett biomimetiskt inspirerat ventilationssystem av typen termitventilation beroende av klimatet byggnaden är belägen i? Vilka är skillnaderna mellan ett biomimetiskt ventilationssystem inspirerat av termitstackar och utformningen av konventionella ventilationssystem? Syfte: Arbetets syfte är att genom litteraturstudier och intervjuer undersöka hur byggnader med termitventilation fungerar i olika klimat och förhåller sig till konventionella ventilationssystem. Metod: Insamling av information sker huvudsakligen från litterära publikationer och intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Samundervisning : En studie i speciallärares och ämneslärares möjligheter att uforma specialpedagogiskt stöd på gruppnivå i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Palmqvist; Anne Strandberg; [2019]
  Nyckelord :Special education; elementary school; interview observation; co-teaching; inclusion; Specialpedagogik; grundskola; intervju observation; samundervisning co-teaching ; inkludering;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to contribute to an increased understanding of how specialist teachers and subject teachers co-teach in the ordinary classroom and work together with students in need of special support and to investigate which different forms of co-teaching occur when teaching language, reading and writing in elementary school. The study also aims to illustrate the special needs teachers' and teachers' perceptions of the collaboration in co-teaching and how the teachers perceive the concept of inclusion and how the specialist teacher's competence is perceived. LÄS MER

 5. 5. "Specialpedagogens uppdrag - ett teamarbete"

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Anne Olsson; Liselott Persson; [2017]
  Nyckelord :Chef; förväntningar; handledning; specialpedagog; uppdrag;

  Sammanfattning : Vårt syfte med studien är att beskriva hur specialpedagoger och chefer ser på specialpedagogens uppdrag i verksamheter inom förskola, grund- och gymnasiesärskola samt vilka förväntningar som finns på specialpeagogen från chefen. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om specialpedagogens roll. LÄS MER