Sökning: "Anne Roth"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anne Roth.

  1. 1. Naturen – en resurs för stressåterhämtning : En systematisk litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

    Författare :Anne-Sophie Roth; [2011]
    Nyckelord :Nature; stress; restorative; recovery; Natur; stress; restorativ; återhämtning;

    Sammanfattning : Stressrelaterad psykisk ohälsa har blivit ett växande problem för folkhälsan. Stress, som är en normal reaktion, är i sig inte farlig för hälsan men vid långvariga fysiska och psykiska påfrest-ningar och brist på återhämtning från stress leder det till olika stress- och sjukdomstillstånd. LÄS MER