Sökning: "Anne Yliniska"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anne Yliniska.

  1. 1. Upplevelser av särskilt stöd En kvalitativ studie av åtta unga vuxnas upplevelser av särskilt stöd i grundskola och gymnasieskola

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Catharina Lindholm Schneider; Anne Yliniska; [2015-11-27]
    Nyckelord :livsvärldsfenomenologi; specialpedagogik; särskilt stöd; elevers upplevelser;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med undersökningen är att utifrån en livsvärldsfenomenologisk ansats bidra med kunskap om hur några unga vuxna upplevt särskilt stöd i grundskola och i gymnasieskola. Studien har utgått ifrån följande frågeställningar: Hur har de unga vuxna upplevt det särskilda stödet? Vilken betydelse har det särskilda stödet haft för de unga vuxnas självbild? Hur hade de unga vuxna önskat att det särskilda stöd som de fått sett ut?Teori: Studien tar sin utgångspunkt i en livsvärldsfenomenologisk ansats då studiens syfte är att tillföra kunskap om enskilda personers unika upplevelser av särskilt stöd. LÄS MER