Sökning: "Anne-Marie Hulth"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anne-Marie Hulth.

  1. 1.   ”Man måste veta varför man gör det man gör…” :   En fallstudie av ett skolutvecklingsprojekt om läsförståelse.

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

    Författare :Marie-Louise Gustafsson; Anne-Marie Hulth; [2010]
    Nyckelord :läsprojekt; skolutveckling; läsförståelse; forskningsförankring; implementering; pedagogens delaktighet; fonologisk medvetenhet; läsutveckling.;

    Sammanfattning : Detta är en fallstudie av ett skolutvecklingsprojekt om läsförståelse i en medelstor svensk kommun där kvalitativa intervjuer har använts som forskningsmetod. Syftet har varit att undersöka projektets forskningsförankring och hur projektet har uppfattats av pedagogerna i kommunen. LÄS MER