Sökning: "Annekartin Andersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annekartin Andersson.

  1. 1. Framgångsfaktorer i aktionsforskning och aktionslärande

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

    Författare :Annekartin Andersson; [2010]
    Nyckelord :Aktionsforskning;

    Sammanfattning : Hylte kommun, min arbetsgivare, gav mig möjlighet som förskollärare, att få gå utbildningen Aktionslärande inom fältet för utbildningsvetenskap, 40 p- magisterprogram med ämnesbredd. I den ingick att skriva en uppsats, vilket är detta dokument. LÄS MER