Sökning: "Anneli Ahlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anneli Ahlin.

  1. 1. LESS IS MORE - en organisationsteoretisk studie om arbetstidsförkortning och friskvård i förskolan

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Anneli Ahlin; [2019-02-18]
    Nyckelord :Förskola; Arbetstidsförkortning; Friskvård; Skolutveckling; Kvalité; Organisationsteori;

    Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att utveckla kunskap om, och i så fall på vilket sätt försöket har påverkat förskolans verksamhet och personalens hälsa. Frågeställningar:Vilka hälsoeffekter hos personalen synliggörs i försöket?Hur påverkas förskolans verksamhet av försöket och hur kan detta förstås i ett kvalitéts- och skolutvecklingsperspektiv?Teori:Studien utgår från ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt samt ett nyinstitutionellt perspektiv på organisationer. LÄS MER