Sökning: "Anneli Granat"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anneli Granat.

  1. 1. Pedagogisk måltid i förskolan

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Frida Gustafsson; Anneli Granat; [2012]
    Nyckelord :Kunskap; kost; hälsa; måltidsituation;

    Sammanfattning : SammanfattningStudien gick ut på att analysera måltidssituationerna på två olika förskolor med olikaförutsättningar. Vi ville veta ifall pedagogerna arbetade med så kallade pedagogiska måltider,som går ut på att pedagogerna äter tillsammans med barnen för att föregå med gott exempeloch för att lättare kunna lära barnen om hur en bra måltid går till. LÄS MER