Sökning: "Anneli Herre"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anneli Herre.

  1. 1. Aktiva åtgärder och positiv särbehandling

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Anneli Herre; [2002]
    Nyckelord :Arbetsrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : I både svensk rätt och EG-rätt är utgångspunkten att all negativ särbehandling, såväl saklig som osaklig, vilken har samband med t.ex. kön eller etnisk tillhörighet är att betrakta som könsdiskriminering respektive etnisk diskriminering. I dessa båda rättssystem finns dock utrymme för tillåtna undantag. LÄS MER